Przygotowanie zawodowe młodocianych


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Podstawa prawna:

- art. 70b ust. 5,6,7 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)


- art.76a, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)


- Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 roku Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 278 z późn. zm.)


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)


- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)


Forma wnoszenia podania:


osobiście, pocztą (listem poleconym)

Pracodawcy uprawnieni do otrzymania dofinansowania:

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

1) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę;
2) dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy;
3) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
4) świadectwa pracy młodocianego pracownika;
5) dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
6) dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy);
7) umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
8) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
9) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
10) sprawozdania finansowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości, tj. kserokopie dokumentacji obrazującą kondycję finansową wnioskodawcy (bilanse, rachunek zysków i strat, PIT-y, wykaz zobowiązań) - kopie potwierdzone za zgodność przez wnioskodawcę. Podmiot który nie prowadzi sprawozdań zgodnie z przywołaną ustawą składa oświadczenie, iż takiej sprawozdawczości nie prowadzi oraz oświadczenie, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
11) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Miejsce składania wniosków:


Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, pok. 113


Opłaty:


brak


Forma załatwienia sprawy:


osobiście, pocztą (listem poleconym)


Termin składania wniosku:


3 miesiące od dnia zdania egzaminu przez młodocianego


Termin załatwienia sprawy:


30 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy:


odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania


Informacje dodatkowe:


- nauka zawodu trwa 36 miesięcy


- przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa maksymalnie 22 miesiące

Plik doc oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Aneta Szczepocka tel.:(+48) 44 684 24 85 , w dniu:  28‑09‑2009 15:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2014 10:24:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive